Bewindvoering

Zodra iemand 18 jaar wordt, is deze persoon meerderjarig. Dit brengt allerlei rechten en plichten met zich mee. Personen met een verstandelijke handicap zijn niet altijd in staat om zelf beslissingen te nemen, bijvoorbeeld wat betreft geldzaken. Het is mogelijk om in dat geval bewindvoering aan te vragen, de vroegere verlengde minderjarigheid en voorlopige bewindvoering. Dit is een beschermingsmaatregel, met tussenkomst van de vrederechter, die geheel is afgestemd op de persoon met een handicap. De vrederechter bekijkt wat de persoon wel en niet kan. Voor de zaken die de persoon niet zelf kan, wordt de bewindvoering ingeschakeld.

Soorten bewindvoering en bewindvoerders

Een bewindvoering kan over de persoon zijn en/of over de goederen.

Bewindvoering over de persoon

Bij de bewindvoering over de persoon gaat het om zaken als; ´ik wil huwen`, ´ik wil gaan stemmen`, ´ik wil een operatie ondergaan`. De vrederechter overloopt een lijst met handelingen en vinkt af waarvoor de persoon niet bekwaam is. Deze handelingen mag de persoon dan niet meer zelfstandig uitvoeren.

Bewindvoering over de goederen

Bewindvoering over de goederen gaat om zaken als; ´ik wil geld lenen`, ´ik wil een nieuwe keuken laten plaatsen`, ´ik wil een testament opmaken`. De vrederechter overloopt een lijst met handelingen en vinkt af waarvoor de persoon niet bekwaam is. Deze handelingen mag de persoon dan niet meer zelfstandig uitvoeren.

De verschillende soorten bewindvoerders:

Familiaal bewindvoerder is iemand die dicht bij de te beschermen persoon staat. Dit kan een familielid zijn, maar ook een vriend(in). Vaak zijn het de ouders die de bewindvoering op zich willen nemen.

Professioneel bewindvoerder is iemand die de rol beroepsmatig op zich neemt. Vaak is dit een advocaat die over meer beschermde personen tegelijk bewindvoerder is.

Vrijwillige bewindvoerder is iemand die geen familie is, maar die vanuit een sociale bewogenheid een bewindvoering wil doen.

Bewindvoering aanvragen

De aanvraag van een bewindvoering verloopt in drie stappen:

Stap 1 Het verzoekschrift

De persoon die de bewindvoering aanvraagt, stuurt een verzoekschrift naar het vredegerecht van de verblijfplaats van de te beschermen persoon. De verblijfplaats is de plaats waar de persoon het meest verblijft, deze kan afwijken van de woonplaats (domicilie). Dit verzoekschrift is een document waarin verplichte meldingen moeten staan, je gebruikt hiervoor een model (dit is het voorbeeld van Oost-Vlaanderen, vraag gerust bij je eigen vredegerecht naar het model). Het moet ondertekend worden door alle verzoekers.

Stap 2 De bijlagen

Bij het verzoekschrift voeg je een omstandig geneeskundige verklaring (maximaal 15 dagen oud). Deze mag worden ingevuld door de huisarts van de te beschermen persoon, maar niet door de arts van de instelling waar de persoon verblijft. Voor deze verklaring bestaat ook een model, want een eenvoudig doktersbriefje is niet voldoende.  

Stap 3 Neerlegging op de griffie van het vredegerecht

Het verzoekschrift en de bijlage bezorg je bij het vredegerecht van de verblijfplaats van de te beschermen persoon. Dit kan per post of je geeft het persoonlijk af op de griffie (dit is de administratieve dienst van de rechtbank).

Je betaalt € 20.- voor het indienen van het verzoekschrift.

Tip: In het boek ´100 vragen en antwoorden inzake bewindvoering` vind je veel informatie terug rond bewindvoering. Daarnaast biedt de website Helderrecht.be informatie in klare taal.

Meldpunt Bewindvoering

Het Meldpunt Bewindvoering is in het leven geroepen om de wetgeving en de praktijk van de bewindvoering te verbeteren. Om dit te kunnen doen, is het nodig om zicht te krijgen op de knelpunten en problemen die mensen tegen komen. Als je zelf problemen tegenkomt in verband met bewindvoering, kun je dit dan ook melden. Het meldpunt verzamelt alle klachten en zorgt ervoor dat de vrederechters en de beleidsmakers deze te horen krijgen, zodat de wet beter kan worden toe gepast.

Let op: het meldpunt is alleen een registratiepunt van klachten en knelpunten. Het geeft geen advies en behandelt geen klachten. Hiervoor kun je terecht bij de sociale dienst van bijvoorbeeld je gemeente of het OCMW.


De maatregelen in verband met het Corona-virus volgen zich in rap tempo op. Hier geven we een overzicht van de berichten die we via onze nieuwsbrief hebben verspreid.