Aanvraag Persoonlijke-Assistentie Budget

Het aanvragen van een persoonlijke-assistentie budget gebeurt via de volgende stappen:

1. Contactpersoon zoeken

Je neemt contact op met een erkend multidisciplinair team (bijvoorbeeld een Centrum voor Leerlingbegeleiding). Dit is een team van hulpverleners dat door verschillende brillen naar de handicap kijkt. Samen met een hulpverlener uit dit team, je contactpersoon, vul je het aanmelddocument in (A-document). Als je eerder al een erkenning handicap hebt gekregen van de FOD Sociale Zekerheid (bv. Voor verhoogde kinderbijslag) is een minimale omschrijving van de handicap voldoende. Het A-document beschrijft de hulpvraag en de situatie. Het team bekijkt de zorgvraag en geeft aan de hand daarvan een voorstel voor een budgethoogte.

2. Aanvraag indienen

Je contactpersoon bezorgt dit document, samen met de inschatting van de budgethoogte, aan de de Intersectorale Toegangspoort. Dit is een poort die de toegang regelt tot bijvoorbeeld begeleidingstehuizen, pleeggezinnen of internaten voor kinderen met een handicap. Samen met jou volgt je contactpersoon de verdere procedure op.

 
3. Bespreking

Nadat de aanvraag is ingediend, wordt deze besproken in twee teams. Resultaten hiervan zijn een verslag en een voorstel:

  • In het indicatiestellingsverslag staat op welke ondersteuning je recht hebt en tot wanneer je hier recht op hebt. Er wordt ook een bedrag genoemd, maar dit is nog niet het bedrag dat je uiteindelijk zal krijgen. Het verslag wordt geschreven door het team indicatiestelling (binnen de 30 werkdagen).
  • In het jeugdhulpverleningsvoorstel staat beschreven wie de hulp gaat bieden. Dit wordt geschreven door het team jeugdhulpregie (binnen de 15 werkdagen).

Heb je een goedkeuring gekregen, betekent dit niet dat je meteen geld krijgt, je staat op de wachtlijst.

4. Budget vrij?

Wanneer je daadwerkelijk het geld krijgt, is afhankelijk van de Vlaamse overheid. Er is niet voldoende geld om iedereen direct een budget toe te kennen. Als er budget vrij komt voor een PAB wordt je contactpersoon hiervan op de hoogte gebracht door de Intersectorale Toegangspoort. Sta je op de wachtlijst voor een PAB en wil je in aanmerking komen voor het budget? Vul dan samen met je contactpersoon de priorchecklist in. Deze lijst geeft aan hoe dringend de situatie is.

5. Beoordeling

De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie beoordeelt de checklist aan de hand van deze criteria:

  • Is de integriteit (dit verwijst naar een zekere onaantastbaarheid van het lichaam van elk kind) van jouw kind in gevaar?
  • Hebben jij en je kind een netwerk en heeft dit netwerk voldoende draagkracht (eigen krachten)?
  • Welke hulpverlening en ondersteuning krijgt jouw kind momenteel en wat is het effect hiervan?
  • Welke hulpverlening en ondersteuning kreeg jouw kind in het verleden en wat was het effect daarvan?

De commissie maakt een rangschikking en de budgetten worden toegekend aan de hand van deze lijst. De eersten op de lijst krijgen als eerste een budget.

6. Beslissing

Na de vergadering van de commissie wordt er binnen een week bericht verstuurd door de Intersectorale Toegangspoort over het wel of niet toekennen van de prioriteit. De contactpersoon krijgt dit via mail, de persoon met een handicap krijgt een brief via de post.

  • Heb je een PAB toegekend gekregen, dan ontvang je een jeugdhulpbeslissing (budgetbeslissing). Je dossier wordt overgenomen door het team budgetbesteding van het VAPH. Deze zorgt voor de verdere opvolging en de uitbetaling. Per brief krijg je informatie over de manier waarop het PAB ingezet kan worden en wat de definitieve budgethoogte is.
  • Krijg je de beslissing, dat je deze keer geen recht hebt op budget, dan kun je een volgende ronde opnieuw een prioraanvraag indienen. Je contactpersoon krijgt bericht als er opnieuw budget vrijkomt.
7. Starten met het budget

Je krijgt 3 maanden de tijd om op te starten. Je kunt hierbij hulp krijgen van een bijstandsorganisatie zoals Zoom vzw. Bij je brief van het VAPH zit een waardebon voor een gratis kennismakingsgesprek. De verdere bijstand kun je betalen vanuit het PAB.


De maatregelen in verband met het Corona-virus volgen zich in rap tempo op. Hier geven we een overzicht van de berichten die we via onze nieuwsbrief hebben verspreid.