Intensieve opvang nodig? Schoolvervangende opvang

Heb je nood aan meer intensieve ondersteuning, dan kun je gebruik maken van het aanbod van een Multifunctioneel Centrum. Hier vind je adressen van Multifunctionele Centra die erkend zijn door het VAPH.

Hun aanbod bestaat uit begeleiding, dagopvang, verblijf en soms ook diagnostiek. Meer informatie over dit aanbod vind je hieronder en daarnaast ook een uitleg van hoe je de aanvraag kunt doen.

1. Begeleiding

Begeleiding gericht op de ontwikkeling van je kind en de pedagogische en psychosociale ondersteuning van de ouders. Centraal staan de aanvaarding van de handicap en de toekomst van het kind. De begeleiding verloopt aan huis of bij de zorgaanbieder en kan bestaan uit individuele gesprekken of groepssessies.

2. Dagopvang

Twee soorten dagopvang:

  • De schoolaanvullende dagopvang bestaat uit begeleiding voor, na en tijdens de schooluren. Dit kunnen activiteiten zijn zoals koken, sporten en uitstapjes.
  • De schoolvervangende dagopvang is een alternatief programma tijdens de schooluren. Zowel kinderen die vrijgesteld zijn van de leerplicht als kinderen die tijdelijk niet naar school kunnen gaan, kunnen hiervan gebruik maken.

Tijdens die dagopvang kan uw kind ook gebruik maken van verschillende vormen van behandeling en training (kinesitherapie, logopedie, ergotherapie, zelfredzaamheidstraining, structurering ...). Om het juiste aanbod te kennen, neemt je best contact op met een multifunctioneel centrum naar keuze.

3. Verblijf

Je kind kan overnachten in een multifunctioneel centrum, in een omgeving die is aangepast aan de noden van je kind. Bij dit verblijf zit zowel de opvang tijdens de avonduren als het ontbijt mee inbegrepen. Het aantal nachten dat het kind of de jongere blijft overnachten, hangt af van zijn ondersteuningsvraag. Dat kan zeven dagen op zeven zijn, maar ook minder. Tijdens de schoolvakanties is verblijf ook mogelijk.

4. Diagnostiek en intensieve behandeling

Is er nog geen duidelijkheid over de precieze aard van de handicap van je kind? Zijn er nog vragen over de meest geschikte ondersteuning voor je zoon of dochter? Een aantal multifunctionele centra zijn gespecialiseerd in diagnostiek en intensieve behandeling:

Aanvraag intensieve opvang

Om hulp te krijgen van een Multifunctioneel Centrum dien je een aanvraag in bij de Intersectorale Toegangspoort (ITP). Hoe doe je dit?

    1. Je neemt contact op met een erkend multidisciplinair team, bijvoorbeeld een Centrum voor Leerlingbegeleiding. Dit is een team van hulpverleners dat door verschillende brillen naar de handicap kijkt. Samen met een hulpverlener uit dit team, je contactpersoon, vul je het aanmelddocument in (A-document). Als je eerder al een erkenning handicap hebt gekregen van de FOD Sociale Zekerheid (bv. Voor verhoogde kinderbijslag) is een minimale omschrijving van de handicap voldoende. Het A-document beschrijft de hulpvraag en de situatie. Het team bekijkt de zorgvraag en geeft aan de hand daarvan een voorstel voor hulp.
    2. Je contactpersoon bezorgt dit document aan de Intersectorale Toegangspoort. Dit is een poort die de toegang regelt tot bijvoorbeeld begeleidingstehuizen, pleeggezinnen of internaten voor kinderen met een handicap. Samen met jou volgt je contactpersoon de verdere procedure op.
    3. Nadat de aanvraag is ingediend, wordt deze besproken in twee teams. Resultaten hiervan zijn een verslag en een voorstel:
  • In het indicatiestellingsverslag staat welke ondersteuning het meest aangewezen is voor je kind. Het verslag wordt geschreven door het team indicatiestelling (binnen de 30 werkdagen).
  • In het jeugdhulpverleningsvoorstel staat beschreven wie de hulp kan bieden. Dit wordt geschreven door het team jeugdhulpregie (binnen de 15 werkdagen). Zijn er meerdere organisaties, dan kun je kiezen. Bezoek de organisaties, bekijk de websites, praat erover met je contactpersoon. Heb je een beslissing genomen, dan moet de organisatie nog akkoord gaan.

4. Zodra er dan een plaats beschikbaar is, start de hulp. Zodra de hulp is gestart, ontvang je een beslissing van jeugdhulp. Daarin staat wie jou helpt en voor hoe lang. Is de termijn voorbij en heb je nog hulp nodig, dan dien je een nieuwe aanvraag in. Doe dit op tijd, zodat de hulp goed aansluit.

Overeenkomst en kosten

Bij de start van de ondersteuning stellen de zorgaanbieder en jij een overeenkomst op. Deze bestaat uit een individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) en collectieve rechten en plichten. In deze overeenkomst staat welke ondersteuning er geboden gaat worden en de duur, hoe vaak je er gebruik van gaat maken en vergoeding daarvan. De omschrijving van de wederzijdse rechten en plichten van de gebruiker en de zorgaanbieder bestaan uit een beschrijving van de dienstverlening, de voorwaarden voor de opvang en de omstandigheden van een eventueel ontslag. Je krijgt daarin ook informatie over hoe je inspraak kunt hebben, bijvoorbeeld via het collectief overleg, en over de manier waarop je bemerkingen, suggesties of klachten kunt formuleren.

Je betaalt als gebruiker van een multifunctioneel centrum een persoonlijke bijdrage. De bedragen staan vermeld in de overeenkomst die je afsloot met het centrum. De bedragen zijn onder andere afhankelijk van de leeftijd van de gebruiker en georganiseerd vervoer door het centrum. Het VAPH heeft maximale bedragen opgelegd.

Dringende situatie?

Als je situatie dringend is, kun je dit best laten weten aan je contactpersoon. Deze weet hoe een aanvraag voor dringende hulp ingediend moet worden en kan hierover meer uitleg geven.


De maatregelen in verband met het Corona-virus volgen zich in rap tempo op. Hier geven we een overzicht van de berichten die we via onze nieuwsbrief hebben verspreid.