Inkomens Vervangende Tegemoetkoming

Het is niet altijd mogelijk om te gaan werken als je een handicap hebt. Of je werkt wel, maar verdient weinig omdat je niet voltijds kunt werken. Om toch je woon- en leefkosten te kunnen betalen, kun je dan recht hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT). Wanneer heb je er recht op?

 • Je bent tussen de 21 en 65 jaar oud.
 • Je handicap wordt erkend door een arts van de FOD Sociale Zekerheid.
 • Je inkomen en dat van je partner overschrijden de grenzen niet.
 • Je verdient maximaal een derde van wat een persoon zonder handicap kan verdienen door te werken op de gewone arbeidsmarkt.
 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Je hebt je domicilie in België en je verblijft hier ook echt.
 • Je verblijfplaats is minimaal 10 jaar in België geweest, waarvan minstens 5 jaar achter elkaar. Let op: op 12 maart 2020 is deze voorwaarde vernietigd. Dit betekent dat je niet meer aan deze voorwaarde hoeft te voldoen. Als je in het verleden door deze voorwaarde geen recht had op een inkomensvervangende tegemoetkoming, kun je een herziening aanvragen. Vraag het na via dit contactformulier.

 

Wanneer aanvragen?

Wanneer vraag je de tegemoetkoming aan?

De aanvraag voor een inkomensvervangende tegemoetkoming kan gestart worden vanaf het 20e jaar. De tegemoetkoming wordt uitgekeerd in de eerste maand volgend op de 21e verjaardag. Er zijn een aantal uitzonderingen op deze regel.

Aanvraag

Je dient je aanvraag online in met je identiteitskaart via My Handicap. Je kunt hierbij hulp krijgen van de sociale dienst van je ziekenfonds, gemeente of OCMW, sociaal huis of sociaal werker van de DG Personen met een handicap. Je kunt ook hulp vragen aan een sociaal werker van een andere organisatie, een begeleider of familielid. Zij hebben daarvoor wel een volmacht nodig.

De sociaal assistenten van de FOD Sociale Zekerheid organiseren zitdagen in je buurt. Meer informatie: https://handicap.belgium.be/docs/nl/zitdagen-vlaanderen-brussel.pdf

De aanvraag bestaat uit een vragenlijst, die je zo uitgebreid mogelijk invult. Het is heel belangrijk om de dagelijkse moeilijkheden die het gevolg zijn van de handicap in detail te beschrijven. Geef voorbeelden van wat de persoon met een handicap wel of niet kan. Vul ook de naam van je huisarts in en breng deze hiervan op de hoogte. Want er zal informatie worden opgevraagd bij hem/haar via een formulier. De huisarts moet binnen de 30 dagen het ingevulde formulier terug sturen naar de FOD Sociale Zekerheid. Je komt vervolgens op een wachtlijst te staan om uitgenodigd te worden voor een gesprek bij een arts van de FOD.

Onderzoek

Nadat je de aanvraag hebt ingediend, volgen er twee onderzoeken door de FOD Sociale Zekerheid, een medisch en een administratief:

In het medisch onderzoek bekijkt de arts in welke mate de handicap invloed heeft op het verdienvermogen. Dit betekent dat hij bekijkt of dit beperkt is tot 1/3de deel van wat je zou kunnen verdienen op de gewone arbeidsmarkt. Hij kijkt daarvoor naar je opleiding, carrière, je huidige bron van inkomsten en de redenen waarom je eventueel gestopt bent met werken. Hij bekijkt ook hoe de handicap de mogelijkheden beïnvloedt om te werken op de gewone arbeidsmarkt. De arts geeft een ´erkenning` of ´geen erkenning` van het verminderd verdienvermogen.

In het administratief onderzoek bekijkt de dossierbeheerder de gezinssituatie en de inkomsten van het gezin. Voor de gezinssituatie krijg je een categorie A, B of C toegekend. Voor elke categorie is een maximumbedrag bepaald. Wat betreft het inkomen wordt gekeken naar het totale belastbare inkomen van je huishouden (inkomen van je partner, inkomen uit arbeid, vervangingsinkomen, andere inkomens). Een deel van het inkomen van je partner wordt vrij gesteld (ongeveer 3.600 euro). Dit deel wordt dan ook niet meegenomen in de berekening van de tegemoetkoming.

Beslissing

Nadat het medische en administratieve onderzoek is afgerond, krijg je twee brieven van de FOD Sociale Zekerheid over de beslissing. In de brieven staat waar je wel of geen recht op hebt. Het is mogelijk de medische erkenning te krijgen zonder dat je een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgt toegewezen. In de brief over de medische erkenning staat voor welke periode de erkenning geldt. De arts kan beslissen de handicap voor een specifieke periode te erkennen, omdat de medische situatie nog kan verbeteren (dit geldt vaker voor kinderen). Is de medische toestand stabiel, zal de erkenning voor onbepaalde duur zijn. In de brief met de administratieve beslissing staat het bedrag dat de dossierbeheerder je heeft toe gekend.

Niet eens met de beslissing? Vragen of wijzigingen?

Niet eens met de beslissing

Als je het niet eens bent met de beslissing kun je binnen de drie maanden na de administratieve beslissing een heroverweging aanvragen. Neem hiervoor contact op met de FOD Sociale Zaken.

Vragen stellen en wijzigingen melden

Het is belangrijk om wijzigingen in je situatie op tijd door te geven aan de FOD Sociale Zaken, want deze kunnen gevolgen hebben voor je tegemoetkoming. Het gaat daarbij om wijzigingen in:

 • Persoonlijke gegevens
 • Inkomen en pensioen
 • Gezondheidssituatie
 • Wonen en gezin
 • Verblijf in het buitenland
 • Overlijden

Let op:

Het is mogelijk om beide tegemoetkomingen aan te vragen en te ontvangen, dus zowel de integratietegemoetkoming als de inkomensvervangende tegemoetkoming.


De maatregelen in verband met het Corona-virus volgen zich in rap tempo op. Hier geven we een overzicht van de berichten die we via onze nieuwsbrief hebben verspreid.