Integratie Tegemoetkoming

Als je een handicap hebt, krijg je vaak te maken met extra kosten op het gebied van de uitvoering van dagelijkse activiteiten. Een integratietegemoetkoming (IT) kan helpen om deze kosten te dragen. Wanneer heb je er recht op?

 • Je bent minstens 21 jaar.
 • Je handicap wordt erkend door een arts van de FOD Sociale Zekerheid.
 • Je inkomen en dat van je partner overschrijden de grenzen niet.
 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Je hebt je domicilie in België en je verblijft hier ook echt.

 

Wanneer aanvragen?

De aanvraag voor een integratie tegemoetkoming kan gestart worden vanaf het 20e jaar. De tegemoetkoming wordt uitgekeerd in de eerste maand volgend op de 21e verjaardag. Er zijn een aantal uitzonderingen op deze regel.

Aanvraag

Je dient je aanvraag online in met je identiteitskaart via My Handicap. Je kunt hierbij hulp krijgen van de sociale dienst van je ziekenfonds, gemeente of OCMW, sociaal huis of sociaal werker van de DG Personen met een handicap. Je kunt ook hulp vragen aan een sociaal werker van een andere organisatie, een begeleider of familielid. Zij hebben daarvoor wel een volmacht nodig.

De sociaal assistenten van de FOD Sociale Zekerheid organiseren zitdagen in je buurt. Meer informatie: https://handicap.belgium.be/docs/nl/zitdagen-vlaanderen-brussel.pdf

De aanvraag bestaat uit een vragenlijst, die je zo uitgebreid mogelijk invult. Het is heel belangrijk om de dagelijkse moeilijkheden die het gevolg zijn van de handicap in detail te beschrijven. Geef voorbeelden van wat de persoon met een handicap wel of niet kan. Vul ook de naam van je huisarts in en breng deze hiervan op de hoogte. Want er zal informatie worden opgevraagd bij hem/haar via een formulier. De huisarts moet binnen de 30 dagen het ingevulde formulier terug sturen naar de FOD Sociale Zekerheid. Je komt vervolgens op een wachtlijst te staan om uitgenodigd te worden voor een gesprek bij een arts van de FOD.

Onderzoek

Nadat je de aanvraag hebt ingediend, volgen er twee onderzoeken door de FOD Sociale Zekerheid, een medisch en een administratief:

In het medisch onderzoek bekijkt de arts in welke mate de handicap invloed heeft op de dagelijkse activiteiten (zelfredzaamheid). Er wordt gekeken naar welke moeilijkheden je hebt met:

 • je te verplaatsen
 • eten te bereiden en op te eten
 • je te verzorgen en aan te kleden
 • je woning te onderhouden en het huishouden te doen
 • gevaar in te schatten en te vermijden
 • contacten te onderhouden met andere personen

Voor ieder thema kun je maximaal 3 punten krijgen: 0 punten = geen moeilijkheden , 1 punt = weinig moeilijkheden, 2 punten = grote moeilijkheden, 3 punten = onmogelijk zonder hulp van anderen.

Om recht te hebben op de integratie tegemoetkoming moet je minimaal 7 punten behalen.

In het administratief onderzoek bekijkt de dossierbeheerder de gezinssituatie en de inkomsten van het gezin. Voor de gezinssituatie krijg je een categorie A, B of C toegekend. Voor elke categorie is een maximumbedrag bepaald. Wat betreft het inkomen wordt gekeken naar het totale belastbare inkomen van je huishouden (inkomen van je partner, inkomen uit arbeid, vervangingsinkomen, andere inkomens). Een deel van het inkomen van je partner wordt vrij gesteld. Dit betekent in de praktijk dat het pas invloed heeft op de berekening als het inkomen hoger is dan 40.073,35 euro.

Beslissing

Nadat het medische en administratieve onderzoek is afgerond, krijg je twee brieven van de FOD Sociale Zekerheid over de beslissing. In de brieven staat waar je wel of geen recht op hebt. Het is mogelijk de medische erkenning te krijgen zonder dat je een integratie tegemoetkoming krijgt toegewezen. In de brief over de medische erkenning staat voor welke periode de erkenning geldt. De arts kan beslissen de handicap voor een specifieke periode te erkennen, omdat de medische situatie nog kan verbeteren (dit geldt vaker voor kinderen). Is de medische toestand stabiel, zal de erkenning voor onbepaalde duur zijn. In de brief met de administratieve beslissing staat het bedrag dat de dossierbeheerder je heeft toe gekend.

Niet eens met de beslissing? Vragen of wijzigingen?

Niet eens met de beslissing?

Als je het niet eens bent met de beslissing kun je binnen de drie maanden na de administratieve beslissing een heroverweging aanvragen. Neem hiervoor contact op met de FOD Sociale Zaken.

Vragen stellen en wijzigingen melden

Het is belangrijk om wijzigingen in je situatie op tijd door te geven aan de FOD Sociale Zaken, want deze kunnen gevolgen hebben voor je tegemoetkoming. Het gaat daarbij om wijzigingen in:

 • Persoonlijke gegevens
 • Inkomen en pensioen
 • Gezondheidssituatie
 • Wonen en gezin
 • Verblijf in het buitenland
 • Overlijden

Let op:

Het is mogelijk om beide tegemoetkomingen aan te vragen en te ontvangen, dus zowel de integratietegemoetkoming als de inkomensvervangende tegemoetkoming.


De maatregelen in verband met het Corona-virus volgen zich in rap tempo op. Hier geven we een overzicht van de berichten die we via onze nieuwsbrief hebben verspreid.