STAN vzw is een oudervereniging van ouders die ervaringen uitwisselen, maar ook de belangen van hun kinderen verdedigen. We hebben een enorm rijke geschiedenis aan rechten die nu evident zijn, maar toen nog moesten uitgebouwd worden: denk maar aan de aangepaste kinderbijslag, tegemoetkomingen, het persoonlijk assistentiebudget. 

De belangenbehartiging gebeurt op lokaal vlak via onze vrijwilligers, op Vlaams en federaal niveau is het de hoofdzetel, en met name onze voorzitter Ria Bruyneel, die STAN vertegenwoordigt bij de verschillende overheden. 

Stafmedewerkers Sofie Leconte en Nica Broucke wisselen ervaringen en nieuws uit de sector uit via een twee-wekelijkse nieuwsbrief. Iedereen mag zich hiervoor inschrijven, jij dus ook. Wil je op de hoogte blijven van toekomstige ontwikkelingen binnen het beleid? Of wil je zelf je mening geven en je belangen mee verdedigen? Schrijf je in en ontvang binnenkort de nieuwsbrief.

"Waarom is dat nu zo belangrijk om hierover breed en open over te communiceren? Ik beschouw transparantie als een wapen naar de overheid toe, waar we meer en meer nood aan hebben. Je kan niet ontkennen dat het beleid al te vaak in ivoren torens gevoerd wordt en dat lobbying een grote rol speelt. Al te vaak lijdt de beleidsvoering daardoor schade en is de gebruiker daar het slachtoffer van. Een belangrijk element naar een structurele verbetering op lange termijn hiervan, is een grotere transparantie creëren ten opzichte van het gevoerde beleid. Helaas zijn we daar nog lang niet. Maar ik begin graag met zelf het goede voorbeeld te geven."

- Ria Bruyneel, voorzitter RvB van STAN

Trefpunt STAN is vertegenwoordigd in: 

 • De Permanente Werkgroepen van het VAPH: de Werkgroep Toeleiding en de Werkgroep Financiering en Besteding.
 • De adviesraad NOOZO – Niets Over Ons Zonder Ons. NOOZO is de Vlaamse adviesraad handicap die advies geeft aan de Vlaamse Regering over alle onderwerpen die belangrijk zijn in het leven van personen met een handicap. Gelijke Kansen maakte de nodige subsidies vrij om een beleidsparticipatiestructuur over alle beleidsdomeinen heen te creëren. 
 • Enkele gebruikers- en koepelorganisaties verenigen zich sinds een aantal jaar om bijvoorbeeld rond de problematiek van de wachtlijsten op zoek te gaan naar oplossingen. STAN is betrokken bij dit consortium. We willen hierin acties bespreken om de druk op het beleid hoog te blijven leggen om hier naar oplossingen te zoeken en zoeken naar manieren om de VAPH-ondersteuning beter te organiseren. 
 • Verder zetelen we in het Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (BROG) dat het Nederlandstalig zorgaanbod in Brussel wil verbeteren. Het BROG ondersteunt ook projecten die inspelen op de specifieke noden van onze doelgroep. 

De focus van STAN ligt op het Vlaamse Welzijnsbeleid. We laten beleidsmakers inzien dat de VAPH-ondersteuning op verschillende vlakken structureel verbeterd moet worden, opdat gebruikers zich ook door het gevoerde beleid ondersteund en versterkt mogen voelen. Kernelementen daarin zijn:

 1. De beschikbare ondersteuningsmiddelen zijn ontoereikend en moeten omhoog. Om zich volwaardig lid te voelen van deze samenleving, moet deze samenleving personen met een handicap veel beter ondersteunen. 
 2. Men slaagt er niet in om mensen met een handicap centraal te stellen in het beleid. Doordat de meeste mensen met een handicap erg lang op wachtlijsten staan, zijn ze onzeker en ervaren ze erg weinig perspectief. Zonder rekening te houden met dat gebrek aan perspectief, kan je de problemen niet oplossen. Integendeel, je riskeert het probleem alleen maar erger te maken. 
 3. De beleidsvoering verloopt op een erg volatiele wijze en kan daardoor onmogelijk tot goed lange termijnbeleid leiden. Er wordt te weinig aan data- en situatie-analyse gedaan. Het middenveld wordt te weinig betrokken. Samenwerkingsinitiatieven worden te weinig aangemoedigd en ondersteunt.  
 4. Het is vaak zoeken naar een duidelijke en consequent doorgetrokken visie. Hier zijn enkele voorbeelden van waarin het beleid steken laat vallen:
  • Er is op dit ogenblik geen bescherming voor de op financieel vlak meest kwetsbare personen met een handicap.
  • Voorzieningen staan nog veraf van de transparante sociale ondernemers die ze zouden kunnen zijn.
  • Niet-inclusieve oplossingen geven mensen meer rechten geeft dan inclusieve oplossingen.
  • Men wil kleinschalige initiatieven aanmoedigen, maar laat na om deze initiatieven voldoende te ondersteunen. 
 5. Regelgeving is te complex en de communicatie vanuit het VAPH is te weinig toegankelijk en gebruikersvriendelijk. 

Met een sterke kritische blik, een grote dosis wilskracht, doorzettingsvermogen én actiebereidheid verdedigen we jullie rechten. Áls beleidsmakers hun verantwoordelijkheid nemen en beseffen dat ze de problemen niet alleen kunnen oplossen, zullen ze in Trefpunt STAN een sterke partner vinden.

Persoonlijke informatie
Stan wil transparant zijn en iedereen de mogelijkheid geven om betrokken te worden. Schrijf je hier in en krijg een maandelijkse update.
STAN informeert je snel en helder over verstandelijke handicap, veranderingen in het beleid en activiteiten in Vlaanderen. Wil je graag op de hoogte blijven? Schrijf je dan meteen in voor onze nieuwsbrief.