De afkortingen vliegen je soms om de oren en het is niet altijd meteen duidelijk wat er mee wordt bedoeld. Hier zetten we een aantal veel voorkomende afkortingen op een rijtje:

AMA Arbeidsmatige Activiteiten
BOB Basisondersteuningsbudget (heet nu ondersteuningstoeslag voor mensen met een handicap)
BuBaO Buitengewoon basisonderwijs
BuSO Buitengewoon secundair onderwijs
CAD Centrum Ambulante Diensten
CAW Centrum voor Algemeen Welzijnswerk
CLB
Centrum voor leerlingbegeleiding
CMG Centrum voor Medische Genetica of menselijke erfelijkheid
COS Centrum voor ontwikkelingsstoornissen
DMW Dienst Maatschappelijk Werk
DOP Dienst Ondersteunings Plan
GIO Globale Individuele Ondersteuning
GOB Gespecialiseerd opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst
GTB Gespecialiseerde Trajectbepaling en -begeleiding
IAC Individueel aangepast curriculum
IDO Individuele dienstverleningsovereenkomst
IQ Intelligentiequotiënt
IRPC Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie
IT Integratietegemoetkoming
ITP Intersectorale toegangspoort
IVT Inkomensvervangende tegemoetkoming
MDT Multidisciplinair team
MFC Multifunctioneel Centrum
OBC Observatie- en behandelingscentrum
OP Ondersteuningsplan
PAB Persoonlijke-assistentie budget
POAH Permanent Onderwijs Aan Huis
PPT Praktisch pedagogische thuishulp
PVB Persoonsvolgend budget
PVF
Persoonsvolgende financiering
RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
RTH Rechtstreeks toegankelijke hulp
RVA Rijksdienst voor arbeidsvoorziening
THAB Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (voor inwoners Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
TOAH Tijdelijk onderwijs aan huis
VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
VOP Vlaamse Ondersteuningspremie
VTC Vlaamse Toeleidingscommissie
Zoë Zorgtoeslagevaluatie
ZZI Zorgzwaarte-instrument


Surf zeker ook naar de website van het VAPH voor een lijst van verschillende begrippen en hun betekenis.

Nog niet gevonden wat je zocht?
In 2013 verscheen een handig boekje van het Vlaams Gebruikersoverleg voor personen met een handicap (VGPH) waarin je nog veel meer afkortingen en begrippen kunt vinden.
Titel: Woordenlijst in zakformaat. Woorden, begrippen en afkortingen uit het Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg in een duidelijke taal (februari 2013).